Rudarsko-topioničarski basen Bor
Transport

Pogon se sastoji iz četiri celine i to:
  • železnički transport,
  • drumski transport,
  • pretovar i priprema robe i materijala u procesu proizvodnje,
  • održavanje i servis mašina i uređaja i održavanje putne i železničke mreže.

Transport

Svaka od celina je povezana u procesu proizvodnje bakra u skladu sa proizvodnjom i potrebama pogona TIR-a i RTB-a.

Železnica:

Otprema tečne šljake plamene peći, prijem i pretovar koncentrata, prijem i pretovar ugljeva i ostalih energenata, prijem i pretovar ostalih roba i materijala potrebnih u procesu proizvodnje. Otprema sumporne kiseline, prevoz anodnog bakra na rafinaciju, prevoz katodnog bakra na pretapanje, otprema bakra i ostali poslovi vezani za železnički transport.

Drumski transport:

Doprema koncentrata iz RBB-a i uvoza shodno proizvodnji i potrebama, doprema kvarca različite granulacije shodno potrebama Topionice, doprema krečnjaka za potrebe topljenja koncentrata, doprema uglja i prirodnog gasa za rad pogona, utovar svih navadenih materijala pre dopreme u skladišta Topionice.

Pretovar i priprema robe i materijala:

Prijem i istovar koncentrata, ugljeva i ostalih materijala kao i roba potrebnih u procesu proizvodnje bakra. Održavanje deponije za odlaganje materijala iz procesa proizvodnje. Utovar katodnog bakra i istovar blister bakra za potrebe Topionice. Rad dizalica za potrebe pogona kao i pretovar roba i materijala. Rad bulozera za potrebe pogona, kao i priprema šljake plamenih peći za flotiranje. Rad viljuškara prilikom istovara ili utovara roba i materijala za potrebe pogona.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a