Rudarsko-topioničarski basen Bor
Pogon elektrolitičke rafinacije (elektroliza) je građen u dve faze. 1933. god. kada je sagrađena prva hala i 1969. god. kada je sagrađena druga, trenutno proizvodno aktivna hala. U pogonu je trenutno aktivno 1140 elektro-rafininacionih ćelija i godišnje se proizvodi 120.000t katodnog bakra.

Elektroliza

Elektroliza

Elektroliza dobija bakarne anode, koje sadrže 99% bakra i određeni procenat zlata i srebra, iz Topionice sa linije livenja anoda, i one se potapaju u bakarno-sumporni kiselinski elektrolit. Na kraju procesa, svaka katoda teži od 80 do 100 kg, a nerastvoreni ostatak anoda se vraća u topionicu na ponovno topljenje. Elementi koji se pored bakra nalaze u anodi (zlato, srebro i ostali plemeniti metali) tokom procesa rafinacije padaju na dno ćelija u vidu mulja, koji se skuplja, filtrira i šalje na preradu u Fabriku plemenitih metala – zlataru.

Fabrika plemenitih metala

Ova proizvodna jedinica, koja je počela sa radom 1969. godine, koristi anodni mulj iz procesa rafinacije kao polaznu sirovinu za proizvodnju zlata, srebra, platine, paladijuma i selena i projektovana je da godišnje preradi 200 tona vlažnog anodnog mulja.

Fabrika bakar-sulfata (plavog kamena)

Ova fabrika je počela sa radom 1982. godine i sadrži opremu za uparavanje elektrolita, kristalizaciju, filtraciju i pakovanje plavog kamena. Finalni proizvod sadrži kristal bakar II sulfata koji se koristi u poljoprivredi i industriji. Godišnja proizvodnja je 1200 tona.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Vladimir Janošević – direktor TIR-a