Rudarsko-topioničarski basen Bor
Flotacija bakra “1” u rudniku bakra Majdanpek, puštena je u probnu proizvodnju 25.06. 1961. godine, a 25.06.1961. godine isporučene su prve tone koncentrata bakra topionici u Boru. Flotacija do 1.01.1962. godine radi sa probnom proizvodnjom, i taj datum se uzima kao dan početka rada flotacije sa instaliranim kapacitetom od 3.500.000 tona rude godišnje, koja je prerađivana u četiri identične sekcije mlevenja (I,II,III i IV) koje egzistiraju sve do danas.

Flotacija Majdanpek

Flotacija Majdanpek

Dana 24.11.1968. završena je flotacija “2” sa tri nove sekcije (V,VI i VII), jediničnog kapaciteta 170 t/h, odnosno ukupnog 3.750.000 t/godišnje, dok je VII sekcija puštena u rad 23.07.1969., a 27.11.1971. godine puštena je u rad i flotacija “3” sa sekcijama VIII,IX i X, identičnog kapaciteta kao i flotacija “2”.
Ugradnjom XI sekcije 1975. godine, uvećan je godišnji kapacitet prerade rude za novih 1.350.000 tona, čime je kapacitet prerade rude zaokružen na 12.350.000 tona godišnje.
U svim flotacijama projektovan je ciklus trostadijalnog drobljenja rude sa prosejavanjem, ciklus dvostadijalnog mlevenja i ciklusi flotiranja minerala bakra sa Au i Ag.

Projektovanje ‘Novog’ flotacionog postrojenja započeto je 1989. god.

Oprema za mlevenje je kupljena i ista je za godišnji kapacitet prerade rude od 6 mil. tona , ali do danas postrojenje nije završeno.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Branislav Tomić – direktor RBM