Rudarsko-topioničarski basen Bor
Ležište “Cerovo“ nalazi se u rudnom polju Mali Krivelj – Cerovo, 15 kilometara severozapadno od Bora.

Cerovo

Cerovo

Na ovom lokalitetu otkrivena su rudna tela „Cerovo – Cementacija 1“, „Cerovo – Cementacija 2“, „Cerovo – Cementacija 3“, „Cerovo – Cementacija 4“, ležište „Drenova“ i „Cerovo – primarno“.

Ovaj površinski kop pripada porfirskom tipu ležišta, sa osnovnom mineralizacijom nastalom u hidrotermalno izmenjenim andezitskim stenama.
Glavni nosilac bakronosnog orudnjenja je mineral halkopirit praćen bornitom, dok je pirit najzastupljeniji mineral u orudnjenju. U manjoj meri zastupljeni su halkozin, kovalin i azurit.

Ležište „Cerovo – Cementacija 1“ otkopavano je u periodu od 1993. do 2002. godine. Tada je eksploatacija obustavljena i to nakon otkopavanja blizu 20 miliona tona rude i proizvodnje 97,5 hiljada tona bakra u koncentratu, 1,2 tone zlata i 8,3 tone srebra.

Povoljniji poslovni ambijent i tržišni uslovi, u dobroj meri diktirani dobrom cenom bakra na Londonskoj berzi metala, otvorili su 2011. godine kombinatu bakra mogućnost za obnavljanje proizvodnje u zapostavljenom rudniku „Cerovo – Cementacija 1“, gde je ostalo da se otkopa još 14 miliona tona rude srednjeg sadržaja 0,31%. Nova sagledavanja pokazala su da proizvodnja u njemu, ali i u ostalim ležištima koja pripadaju kompleksu „Cerovo“, i imaju ukupno 320 miliona tona rude, može biti rentabilna i sa prosečnom godišnjom cenom bakra od šest hiljada dolara za tonu.

Na kopu „Cerovo – Cementacija 1“ postoji sva potrebna infrastruktura: pristupni putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, elektroenergetsko napajanje sa trafo stanicom i benzinskom pumpom, telefonska mreža, sistem odvodnjavanja itd. Takođe, tu je i postrojenje za pripremu i preradu rude do nivoa mlevenja. Sve to će, uz neophodnu rekonstrukciju, revitalizaciju i dogradnju, i dalje biti u funkciji. Defektaža opreme, instalacija agregata i objekata na tehnološkoj liniji za preradu rude pokazala je da za dovođenje celog pogona u funkcionalno stanje i to za instalisani kapacitet od dva i po miliona tona rude godišnje, nisu potrebna velika ulaganja.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Nebojša Videnović – direktor RBB