Rudarsko-topioničarski basen Bor
Najveći potencijal jamske eksploatacije u kompaniji RTB Bor je ležište “Borska reka“.

Jama – Borska Reka

Jama – Borska Reka

Postojeća infrastruktura pogona Jama (prostorije i objekti, izvozna postrojenja, sistem transporta i drobljenja, sistem odvodnjavanja i ventilacije sa energetskim kapacitetima) povećava vrednost potencijalnih rudnih rezervi.

U ležištu „Borska reka“ proračun ukupnih geoloških rezervi zahvaćenih blok-modelom u konturi graničnih sadržaja 0,3% Cu koji pripadaju A, B, C1 i C2 kategorijama između etaža k+25 m i k-995 m iznosi preko milijardu tona rude i više od 5,5 miliona tona bakra, a u kategorijama A, B i C1 iznosi 556,9 miliona tona rude i 3,15 miliona tona bakra sa pratećim elementima (zlato, srebro, molibden i dr.).

Bilansne rezerve overene su na osnovu podataka istraživanja i tehno-ekonomske ocene u delu ležišta iznad k-455 m. Do ovog nivoa obračunato je ukupno oko 319,9 miliona tona rude sa 0,50 % Cu; zlata 0,204 g/t rude i molibdena 35,89 g/t rude.

Pored rudnog ležišta na XVII horizontu izgrađeno je postrojenje primarnog drobljenja sa tehnološkom linijom transporta i izvoza rude. Ležište je otvoreno i dobrim delom razrađeno za otkopavanje iznad XVII horizonta, tako da su potrebna određena investiciona sredstva i optimalan vremenski period za izradu dodatnih prostorija i objekata. Studijom koju je izradio Rudarsko geološki fakultet u Beogradu utvrđeno je da je tehnički moguće otkopavati rudu u zahvatu iznad XVII horizonta, otkopnom metodom sa očuvanjem površine i sa ekonomski prihvatljivim efektima. Zaključkom Studije konstatovano je da otkopavanje rude iznad XVII horizonta ni u kom slučaju ne ugrožava i ne umanjuje efekat otkopavanja ležišta „Borska reka“ ispod XVII horizonta i ne isključuje primenu metode sa zarušavanjem.

Rezerve rude iznad XVII horizonta k-155 m iznose preko 20.000.000 t rude sa sadržajem bakra od 0,5%; zlata 0,187 g/t rude; srebra 1,66 g/t rude; molibdena 40,7 g/t rude.

Rukovodstvo Rukovodstvo
  • Nebojša Videnović – direktor RBB