Geologija i resursi

Geologija

Ležišta RTB Bor-a se nalaze u zapadnom delu Karpatskog luka i većinom su ležišta porfirnog tipa u okviru Gornje Timočke eruptivne oblasti. Trenutno nerazvijeno podzemno nalazište “Borska reka”, locirano u okviru rudnika Jame predstavlja veoma značajan potencijalni mineralni resurs.

 

Pregled ukupnih resursa

Naziv rudnog tela Ketegorija t Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Donji granični sadržaj Cu (%)
RBB Veliki Krivelj A 91,713,587 0.33 0.7 0.39 0.2
Veliki Krivelj B 333,306,825 0.35 0.7 0.39 0.2
Veliki Krivelj C1 135,439,825 0.29 0.7 0.39 0.2
Ukupno 560,460,237 0.33 0.7 0.39 0.2
RBB Jama – Tilva Ros B 3,889,738 0.76 0.13 0.94 0.4
Jama – P2A B + C1 8,508,893 0.71 0.33 1.06 0.4
Jama – Brezanic A 1,972,350 1.28 0.27 1.93 0.4
Jama – Borska reka A+B+C1+C2 1,007,832,732 0.53 0.16 1.69 0.3
RBB Cerovo kompleks – Cementacija 2 26,580,420 0.31 0.07 1.08
Cerovo kompleks – Cementacija 3 9,143,820 0.33 0.07 1.06
Cerovo kompleks – Cementacija 4 4,027,930 0.28 0.07 1.06
Cerovo kompleks – Cerovo 238,358,600 0.31 0.108 0.77
Primarni Cerovo kompleks – Drenovo 45,777,880 0.38 0.062 1.38
Cerovo kompleks – Kraku Bukaresku 1,600,000 0.62 0.62 2.21
Ukupno 325,488,650
RBM Majdanpek – Severni revir 231,381,814 0.30 0.26 2.07 0.1 – 0.2
Majdanpek – Južni revir 388,125,680 0.36 0.16 1.24 0.1
Majdanpek – Čoka Marin B 249,350 19.88 5.44 36.41
Majdanpek – Čoka Marin C1 21,436 26.22 4.2 43.76

Rezerve rudnih ležišta se računaju koristeći ruski sistem klasifikacije. Bazirano na tom sistemu, Borski rudnici i nerazvijena ležišta koriste sledeću nomenklaturu:

1. Prva grupa: Porfirna ležišta bakra, velikih dimenzija, gde je bakar ravnomerno i neravnomerno rasprostranjen.

2. Druga grupa: Masivni, grupsani i urasli tipovi rezervi, promenljivih dimenzija, od veoma malih do veoma velikih, koje se pojavljuju kao žičane ili sočivaste rezerve sa neravnomerno zastupljenim bakrom.

Kategorija A: Definisana sa visokim stepenom pouzdanosti sa količinom, kvalitetom, dubinom koji su ispitivani bušotinama raspoređenim u mreži veličine 100x100m.

Kategorija B: Definisane kao istražene “rezerve” i srednjeg stepena pouzdanosti, a kvalitet i osobine ležišta su dovoljno detaljno poznate na osnovu mreže dimenzija 150x150m da bi se obezbedila osnovna pouzdanost projekta.

Kategorija C1: Zahteva dodatne radove u cilju boljeg određivanja njihovih parametara i kvaliteta, kao i daljih radova na istraživanju.

Kategorija C2: Slično kao pod C1, ali se ove rezerve obično definišu na osnovu široko razmaknutih bušotina ili na osnovu površinskog pojavljivanja